לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

נבואה בלי אחריות

בשנה הבאה נשב על המרפסת והמשיח יבוא


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | דבר - עמוד פנימי (עמוד 16) - 05/09/1986 (יום ששי)
מיון מהיר:
ראיונות
מאמר
1986
"שר החוץ", הרב הירש, מופיע בפני כתבי חוץ. הבשורה העכשווית של-פי נטורי קרתא היא "משיח עכשיו", ליתר דיוק, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, ההוא שהתמהמה בוא יבוא בסוף השנה הבאה. ומניין יודע הרב מתי יבוא המשיח? הוא חקר בעניין ומחקרו על-פי החלטת "מועצת השבעה" הותר לפרסום

"שר החוץ" של נטורי קרתא, הרב משה הירש, נוכח לדעת כי לא ניתן "להעביר ממשלת זדון מן הארץ", כלומר "לחסל" את מדינת ישראל הציונית והכופרת, על-ידי שיתוף פעולה עם אש"ף, כי לא רחוק היום וגם יאסר ערפאת בכבודו ובעצמו יהיה נאלץ להכיר בקיומה. לכן בא הרב הירש לידי מסקנה שהדרך היחידה לחיסולה של מדינת ישראל היא ... ביאת משיח צדקנו. ובעיני רוחו רואה הרב הירש כי בסוף השנה הבאה, שנת השמיטה, יבוא המשיח. ובנקודה זו יש למנהיג "נטורי קרתא" מכנה משותף עם הרבי מלובאוויץ, הרב מנחם מנדל שניאורסון, המטיף השכם והערב ל "משיח עכשיו" ... "משיח נאו".

הרב הירש, שהוא ומעריציו עוסקים בחינוך ההמונים, גולל באחרונה בפני כתבי חו"ל את ההשקפה שלו ושל "הנטורים" בדבר הציפיה למשיח, שכל העם מתגעגע לבואו.

לפני שנשא את הרצאתו בנושא המשיח בפני כלי התקשורת מחו"ל, הקדים הרב הירש ואמר כי לפי עיקרי הדת, המשיח יקבץ את נידחי ופזורי ישראל ויפיץ את דעת השם גם לאומות העולם כולו ואז תהיה שפה אחת משותפת לכל העמים.

בעקבות הצפיה למשיח קמו במשך הדורות בעם ישראל כמה משיחי שקר, כגון שבתי צבי, יעקב פראנק ואחרים. משיחי שקר אלה גרמו אסונות וצרות צרורות לעמנו, שציפה למשיח האמיתי.

בתקופה שאנו חיים בה, "משיח השקר" הוא הציונות, שסילפה את האמונה היהודית הצרופה, שבאחד מי"ג העיקרים שלה הכינויים "אתחלתא דגאולה" או "חבלי המשיח" ... עיקר הסילוף נעשה על-ידי "הציונים הדתיים", שנתנו גושפנקא לעגל הזהב הציוני, כלומר מדינת ישראל, וביחוד אנשי "אגודת ישראל", שזנחו את עיקרי מגילת היסוד של "האגודה" שביסודה, לפני יותר מ-72 שנה, חרתה על דגלה מלחמת חרמה באלה הרוצים להקים מדינה על-פי "התורה המזרחיסטית" (מפד"ל).

לאגודת ישראל, טוען הרב הירש, אין זכות קיום מאז שנכנסה לתוך הכנסיה המוחרמת מלכתחילה במטרה ללחום נגד הציונות, ובמשך הזמן נהפכה הקערה על פיה ובמקום ללחום בציונות היא עוסקת כיום בחלוקת ה "שלל" שהיא לוקחת מן הקופה הציונית, קרי הענקות והקצבות, ומנהלת מלחמת חרמה באלה שלוחמים בציונים, דהיינו "נטורי קרתא".

בהרצאתו הביא הרב הירש את הנאמר במסכת עבודה זרה דף ט' עא' שם כתוב: "תנא רבי אליהו: ששת אלפים הוי העולם, שני אלפים תוהו (בלי תורה), שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח וכו' ". כלומר, על העולם הגשמי נגזר להתקיים רק 6 אלפים שנה. כמניין ימות השבוע - אלף שנים לכל יום - וביום השביעי, דהיינו בשנה של האלף השביעי, העולם הגשמי יחלוף מן העולם, לא יהיה כל יקום - לא אנשים, לא חיות ואף לא כדור הארץ, רק מושג רוחני לבד ...

באלף הששי יהיו ימות המשיח ותחיית המתים. לפי הספירה היהודית ואמונת ישראל, מאז בריאת העולם אנו חיים כעת בשנת חמשת אלפי שבע מאות וארבעים ושש, כלומר התשמ"ו ויוצא שנשארו רק 254 שנה עד סוף קיום העולם הגשמי. בספר דניאל פרק ח' י"ג-י"ח, נאמר:
"עד מתי החזון התמיד והפשע שומם תת וקודש וצבא ומרמס, ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושלוש מאות ונצדק קדש. ויהיה בראותי אני דניאל את החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר, ואשמע קול-אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה ויבוא אצל עמדי ובבוא נבעתי ואפלה על-פני ויאמר אלי הבן בן-אדם כי לעת-קץ החזון, ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה, ויגע בי ויעמידני על עמדי ..."

"ילקוט שמעוני" מסביר את משמעות המספר אלפים ושלש מאות, שבדניאל, והוא אומר "עת קץ החזון" מתחיל אחרי שנסתלקה הנבואה מנביאי ישראל, והם הנביאים חגי זכריה ומלאכי. ואומר "הילקוט" "עד מתי החזון התמיד" שבדניאל, כלומר עד מתי הנבואה מסתלקת מישראל.

"ובספר הדורות" כתוב שהשנה שנסתלקה הנבואה מישראל היתה שלושת אלפים ארבע מאות וארבעים שנה לבריאת העולם. וחגי, זכריה ומלאכי מתו בשנה זו, כלומר בשנת שלשת אלפים ארבע מאות ושמונים שנה, ואז פסקה הנבואה מישראל. נוסיף למספר זה את אלפיים ושלוש מאות שבדניאל יהיה ביחד 5748 (התשמ"ח) כלומר בסוף השנה הבאה סוף שנת השמיטה תתחדש הנבואה ויבוא המשיח ...

וזה בהתאם למה שנאמר בתלמוד: ת"ר [תנו רבנן] שבוע שבן-דוד בא בו, שנה ראשונה מתקיים מקרא זה (עמוס ד') והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר. שניה חצי רעב משתלחים, שלישית רעב גדול ומתים אנשים ונשים וטף חסידים ואנשי מעשה ותורה משתכחת מלומדיה, ברביעית שובע ואינו שובע, בחמישית שובע גדול ואוכלין ושותין ושמחין ותורה חוזרת ללומדיה, בששית קולות (שבן דוד בא) בשביעית מלחמות (בין עובדי כוכבים לישראל) במוצאי שביעית בן דוד בא" (סנהדרין צ"ז ע"א). בעוד חודש קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, שנת תשמ"ז הבאה עלינו לטובה.

הרב הירש, שאינו מתיימר להציג את עצמו כנביא או שיודע לגלות הקץ, שרבים וטובים נפלו בפח על שניסו לגלות את הקץ כמו יעקב אבינו שניסה לגלות את הקץ לבניו ונסתלק ממנו רוח הקודש ... או שטעו והלכו אחרי משיחי השקר ותנועות משיחיות כמו שנאמר קצבה רבי יוחנן בן תורתא לרבי עקיבא - שחשב את בר-כוכבא למשיח - "עקיבא יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא בא" (ירושלמי תענית פרק ד ה'ח [הלכה ח]). למרות זאת מוכן הרב הירש להציע לפני עם ועדה את מחקרו בנושא המשיח, כדי לחזק ידיים כושלות ופיק ברכיים אחרי שנחלשו על-ידי משיחי השקר הציוניים למיניהם. לכן קרא הרב הירש לאסיפה דחופה של "מועצת השבעה" , המוסד העליון של נטורי-קרתא, כדי שהוא יחליט אם לפרסם ברבים את מחקרו על זמן ביאת המשיח. פה אחד הוחלט לפרסם את החישובים המפורטים האלה, בתנאי שתצורף הודעה כי אין "מועצת השבעה" והרב הירש מקבלים אחריות על נכונות הדברים.

ואם נזכה ונראה את משיח צדקנו, כפי שמנחש הרב הירש או האדמו"ר מליובאוויטש, מה טוב, ואם ח"ו לא יתקיימו הדברים על בואו של המשיח, אז בוודאי עוונותינו גרמו לכך. אך אם יבוא, כמדובר, אז יתברר ויתלבן הכל כ "שמלה פרושה" בפני כל העולם כולו את צדקתו וגדולתו ... כמו שכתוב ברמב"ם הלכות מלכים פרק י"א הלכה ד'):
"ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי שתורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדרכה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי, ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד".

בינתיים - אמר הרב הירש - עד שהמשיח יבוא וישים קץ ל "ממשלת הזדון", החליטה "מועצת השבעה" לצאת באזהרה חמורה ביותר שאסור למרוד נגד ה' ומשיחו ו "לעלות בחומה" ולשלוט בארץ לא להם, ואסור בהחלט, ובשבועה חמורה, לכבוש ארצות אומות אחרות ובפרט את ארץ הקודש, ועל התושבים הוותיקים של ארץ ישראל והם הפלשתינאים: המוסלמים היהודים והנוצרים, לבחור לעצמם את הגדרת העצמאות ואת הריבונות על ארץ מולדתם, לפי רצונם הם בלי כפיה מהחוץ ...

וכל יהודי צריך לדעת שהמדינה הציונית הזאת משמשת מכשול ומחסום ומעכבת את ביאת המשיח. וכל אלו הצמודים ל "בעל פעיל" הציוני, כולל אלה "המלקקים את פנכת צואתם" לא יזכו לראות בנחמת ירושלים, כיוון שהם כבר החליפו והמירו את חורבנה בנחמה המדומה של השנוררים הציונים ... רק אם זכות אבותיהם תעמוד להם, אז מקוה הרב הירש - גם הם יזכו לראות את שהמתבדלים מהציונות ומאבזריה ינוחמו בבניין ירושלים ובהקמת בית-המקדש.

תגובה

[תגובה למאמר שהופיעה במדור "מכתבים למערכת דבר" בתאריך 25/09/1986]

נבואתו של הרב הירש

הרב הירש מנטורי קרתא התנבא, שהמשיח בוא יבוא השנה ("דבר" 5.9.86).

סבי ר' משה אלקאיים שעלה והעלה את תלמידי ישיבתו בשנת 1856 והתיישבו ביפו באכסניית בית אגימאן סיפר לר' נפתלי הרץ הלוי מה שאמר לו ר' יהודה הלוי מרגוזה לפני מותו.

המשיח לא בא בשנת תר בגלל עדת הפרושים בירושלים (נטורי קרתא) שירדו לחייו של ר' יהודה אלקלעי שאמר: רק אם היהודים יעלו לא"י ויישבו את הארץ תבוא הגאולה ויבוא המשיח.

לכן, כל עוד לא תחזור עדה זו בתשובה ולא תתגייס ליישוב הארץ היא תעכב ביאת המשיח. לפי מסורת זו שבידי משפחתי נבואתו של הרב הירש מנטורי קרתא היא נבואת שווא, והמשיח לא יבוא.

מרדכי אלקיים
רמת אפעל


© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר דבר - עמוד פנימי 1986
תגובה למאמר שהופיעה במדור "מכתבים למערכת דבר" בתאריך 25/09/1986

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: רחוב עין יעקב 37, ירושלים (ביתו של הרב משה הירש (משוער)) | מאה שערים, ירושלים (נטורי קרתא)
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות