לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

חרדים

בין הלובאביצ'ר והאדמו"ר מסדיגורה


מאת: נח זבולוני
פורסם: דבר | דבר - עמוד פנימי (עמוד 10) - 05/03/1989 (יום ראשון)
מיון מהיר:
מאמר
1989
לסגן שר העבודה והרווחה הרב זאב פלדמן יש בעיה. האם לציית למועצת גדולי התורה ששלחה אותו לכנסת או לציית לאדמו"ר מלובאביץ', שבזכותו הגיע לכהונה זו?

בעקבות השינוי שהתחולל במשרד העבודה והרווחה (הביטוח הלאומי) שהרב פלדמן עומד בראשו, צצה בעיה: האם צריך הרב לפעול למען הגברת הילודה בקרב האוכלוסיה הערבית במדינה או לא? על-פי הוראה של הרבי מלובאביץ' יש לעודד את הילודה בקרב ערביי ישראל. הוראה זו לכאורה עומדת בסתירה גמורה לכל מה שהרבי מטיף לו: הוא התנגד לנסיגה מסיני, תמך בכניסה לביירות ואף לדמשק במלחמת לבנון, הוקיע את יציאת צה"ל מלבנון; הוא מצדד בהחלת החוק הישראלי בשטחים ודוגל בארץ ישראל השלמה. הייתכן שאדם בעל השקפות כאלה יתמוך בעידוד הילודה בקרב הערבים בישראל?

התשובה היא חד משמעית: כן. הרבי מטיף לערבים ולנוצרים לקיים את שבע מצוות "בני נח" שעליהן הם מצווים, ושאחת מהן היא "לשבת יצרה", דהיינו מצוות "פרו ורבו".

כידוע, באמצעות תקנות שונות - הטבות, סיוע למשפחות ברוכות ילדים, מענקים המוגדרים "קצבת יוצאי צבא" - מועדדים אצלנו את הילודה בקרב האוכלוסיה היהודית; תקנות אלו אינן חלות על הציבור הערבי.

והנה בא האדמו"ר מלובאביץ', ודורש ממדינת ישראל שתסייע במענקים ובקיצבאות להגברת הילודה בקרב ערביי ישראל, ותשתדל למנוע הפלות בין ערבים, יען כי "בן נוח" מצווה על "לשבת יצרה" והיהודים חייבים לסייע להם בקיום מצווה זו.

דרישת הרבי לסייע לערבים בהגברת הילודה פורסמה בקונטרס "בצל החכמה", שמוציא לאור כולל חב"ד בקריית-מלאכי. בקובץ זה נאספו שיחות שהרבי החב"די קיים עם רבנים אדמו"רים, ביניהם עם האדמו"ר מסדיגורה, הרב אברהם יעקב פרידמן חבר מועצת גדולי התורה של אגודת-ישראל, בעת שהאחרון ביקר אותו בברוקלין.

בשיחה שהיתה בין שני האישים העלה הרבי מסדיגורה את בעיית המשפחות ברוכות הילדים בישראל ואמר, שיש לדאוג כי ההטבות והמענקים באמצעות התקנות של משרד העבודה והרווחה יופקדו בידי אנשים שידאגו שהערבים לא ייהנו מהם.

האדמו"ר מלובאביץ' התנגד לרעיון והסביר לסדיגור, שאין פסול בסיוע לילודת הערבים; אדרבא, יש בכך משום חיוב, שכן בן נח מצווה, על-פי דין, על "לשבת יצרה". גם על יהודים, אמר הרבי, מוטלת החובה לדאוג שבן נוח יקיים את שבע המצוות שעליהן נצטווה. עוד הוסיף, כי אין הוא מאמין בשיטה "תמות נפשי עם פלשתים", דהיינו שלא להוסיף ליהודים כדי שלא יתווסף לערבים. על-פי דין מחוייב יהודי לא לאפשר לבן נוח שיעשה את ההיפך מן המצוות שעליהן נצטווה, "והדבר מדובר כאשר יד ישראל תקיפה, כי אחרת אין לעשות מאומה". עוד הדגיש, כי אסור ליהודי לאפשר שתתבצע הפלה של ילד ערבי, כי זה נכלל בשבע המצוות.

האדמו"ר מסדיגורה הגיב בתמיהה והעיר, כי המצב המדיני והבטחוני בישראל חמור מאוד, ולא כדאי להוסיף מענקים לערבים שיתחזקו מהם. הרבי מלובאביץ' דחה טענה זו על הסף.

להלן הסטנוגרמה, בקיצורים קלים, מהשיחה שקיים הרבי מלובאביץ' עם האדמו"ר מסדיגורה כפי שהובאה ב "צל החוכמה":
הרבי מסדיגורה: בארץ הקודש לועגים הרופאים למשפחות מרובות ילדים וכדאי היה לעורר על כך.

הרב מלובאביץ': צריכים לכוון את ההשפעה כלפי הרופאים שכן הם בעיקר מפחידים מריבוי הילודה.

סדיגורה: אם ההתעוררות תבוא מהרבי זה יפעל יותר.

לובאביץ': אני התחלתי להרעיש על כך, אולם הרבה מאלה שמשכנעים אותם טוענים, כי הרופאים יעצו להם לא להרבות ילדים רחמנא ליצלן.

סדיגורה: ובכלל, מצד אחד מדברים על עליה, ומאידך גורמים לצמצום הילודה.

לובאביץ': הממשלה מוציאה תקציב של 30,000 דולר כדי להעלות משפחה אחת לארץ ישראל, ומוציאה איני יודע כמה דולרים למעט את הילודה, מה שנקרא "עליית פנים". בעיה זו במיוחד פוגעת במשפחות הספרדיות, שלא היו רגילים בכך (צמצום הילודה). שולחים אליהם מדריכות מיוחדות שישכנעו את הנשים הצעירות שימנעו עצמן מריבוי ילדים, שאין זה נאה, זו טירחה וכדומה. הדבר הראשון שיש לפעול - כיוון ששם נהוג שנותנים מענקים לאלה שיש להם משפחות ברוכות ילדים - הוא לדאוג שהממשלה תגדיל את המענק.

סדיגורה: ראוי היה שעל חלוקת המענקים יהיו ממונים אנשים דתיים, ולא בידי אנשי הממשלה, שכן הם יוסיפו במענקים גם לערבים.

לובאביץ': אם יעשו אפליות, יתחילו מיד לטעון ולהרעיש שהם "גזענים".

סדיגורה: שיוסיפו רק לדתיים.

לובאביץ': אינני מאמין שהדבר יעבור. כאשר ידברו על "ישוב העולם" יתקבלו הדברים בממשלה.

סדיגורה: אך גם הערבים יקבלו את המענק.

לובאביץ': כנגד זה אין שום עצה. הם מקבלים בין כה. היו שטענו אלי מדוע אינני מבדיל בין יהודים לערבים. השבתי על כך: בן נוח מצווה על-פי דין על "לשבת יצרה" ועל היפך הרציחה, שזהו אחד "משבע מצוות בני נוח", ולאחר-מכן, גם על יהודי מוטל חיוב לראות ולדאוג שבן נוח יקיים את המצוות שנצטווה בהן, ובשיטת "תמות נפשי עם פלשתים" - שלא יתווסף אצל יהודים כדי שאצלם לא יתווסף - אינני מאמין.

סדיגורה: אבל כשהמענק לא יהיה בידי הממשלה יהיה יותר קל.

לובאביץ': אז זה יהפוך לעניין "דתי". מן הראוי שלא לשוות לעניין אופי "דתי" שכן אז יטענו שהדתיים רוצים כסף וכו' ויהיה זה שלב נוסף במלחמה שבין הדתיים ואלו שאינם דתיים.

סדיגורה: אם המענק יהיה בידי יהודים דתיים, יתנו גם לשאינם דתיים.

לובאביץ': הם לא יאמינו שכך יעשו ולכן, אם רוצים שהדבר יתבצע, צריכים קודם להשתדל בהגדלת המענק על-ידי הממשלה. וכיוון שזו השתדלות מבוססת על השולחן ערוך, צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ויש לקוות שהדברים אכן יפעלו. אילו היו עושים זאת על דעת עצמו היפך משבע מצוות בני נח, או דבר שלא נקבע בשבע מצוות בני נוח, זה כבר דבר שונה.

סדיגורה: לכאורה הרי זה בבחינת "הבא להורגך השכם להורגו" והמצב עתה בארץ ישראל, עם הערבים, הוא חמור מאוד, ממילא לא כדאי שיוסיפו להם במענק.

לובאביץ': דבר זה אינו פוטר אותם משבע מצוות ואינו פוטר יהודי מהחיוב המוטל עליו להשתדל שגוי לא יעבור על אחת מ "שבע מצוות" אלו! זהו דין המובא בהלכות מלכים להרמב"ם. בשולחן ערוך נכתבו הלכות עבור יהודים. אך בהלכות מלכים מובאים גם דינים אלו (בנוגע לבני נוח) נקבעה שם הלכה ברורה.

סדיגורה: אם אשתדל בזה, יאמרו שאני מתכוון לטובת הערבים.

לובאביץ': כאשר ההשתדלות תבוא מכם, לא יחשוד אף אחד שאתם מתכוונים לסייע לערבים, יבינו בבירור מהי כוונתכם, אלא דרך אגב יתווסף לערבים - אין כל ברירה, כיוון שהקב"ה הטיל על יהודי חיוב - בד בבד עם ה "הלכה" (הלכה היא, כידוע, שעשיו שונא ליעקב - שיהודי אסור לו להניח לגוי להרוג גוי אחר).

בחב"ד מחכים לראות כיצד ינהלו האגודאים את משרד הרווחה (ביטוח לאומי) - כהוראת רבם ובלי אפליות כלפי הערבים או שמא כדעת חברי מועצת גדולי התורה של אגודת-ישראל שאחד מהם, הרבי מסדיגורה, כבר הביע התנגדותו להשוואת היהודים לערבים בעניין זה.

© הזכויות על עיתון "דבר" שייכות למכון לבון - מכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על-שם פנחס לבון
Powered By Click for details


דבר דבר - עמוד פנימי 1989

לחצו על המפה לתצוגה מדוייקת ואפשרות לצפייה בכתבות מאותו אזור.
במפה זו מופיעות הכתובות הבאות: 770 Eastern Parkway, Crown Heights, Brooklyn, ניו יורק, ארצות הברית (מגורי הרבי מלובביץ’) | רחוב גוטמכר 10, בני-ברק (בית המדרש הגדול ומרכז חסידות סדיגורה) | שדרות וייצמן 13, ירושלים (בית המוסד לביטוח לאומי (משנת 1964))
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות