לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

מתי צריך לברך ברכת שהחיינו על בית חדש או חפץ חדש


מאת: נח זבולוני
פורסם: חידושים ופירושים | חידושי גמרא - - 01/04/1975
ברכות דף נ"ט ע"ב: על המשנה, "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה". אומרת הגמרא:
א"ר הונא, לא שנו אלא שאין לו כיוצא בהן, אבל יש לו כיוצא בהן אין צריך לברך, ור' יוחנן אמר אפילו יש לו כיוצא בהן צריך לברך מכלל כדי קנה וחזר וקנה דברי הכל אין צריך לברך ואיכא דאמרי אמר רב הונא לא שנו אלא שלא קנה וחזר וקנה, אבל קנה וחזר וקנה אין צורך לברך. ור' יוחנן אומר אפילו קנה וחזר וקנה צריך לברך, מכלל, דכי יש לו וקנה, דברי הכל: צריך לברך.

בכל הגמרא המחלוקת ללישנא קמא [ 1 ] בין ר' הונא ור' יוחנן דווקא ביש לו כיוצא בהן, כלומר כפי שמפרשים שבא לו מירושה, אבל קנה וחזר וקנה שניהם בדעה אחת שאין צריך לברך. ואילו ללישנא בתרא [ 2 ] המחלוקת בין ר' הונא ור' יוחנן בקנה וחזר וקנה אבל יש לו מירושה שניהם מודים שצריך לברך.

נשתדל להסביר במה חולקים ר' הונא ור' יוחנן בין ללישנא קמא ובין ללישנא בתרא. וכן למה מברכין על קנית חפץ חדש או בית חדש.

ראיתי מאן דהוא הרוצה לאמר, מפני מה אין מברכין ללישנא קמא קנה וחזר וקנה מפני שברך כבר פעם אחת שהיינו על הקניה הראשונה. לפענ"ד [לפי עניות דעתי] אין הגיון בדבר ואין אף יסוד מבחינה הלכתית - האם אכל אתמול או לפני שעות אחדות אינו חייב לברך פעם שניה על האוכל או על מצווה אחרת?

גם מהגמרא נראה שהנימוק הנ"ל אינו רלוונטי. הגמרא באותו דף אומרת: "ת"ש [ 3 ] , מת אביו והוא יורשו, בתחילה אומר ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמיטיב. הרמב"ם בפרק הלכות תפלה, פרק י' הלכה ז' [ 4 ] פוסק: מת אביו והוא יורשו אם יש לו אחים אומר הטוב והמטיב, ובאם אין לו אחים מברך שהחיינו. הבאנו לעיל את שיטת רש"י ויתר המפרשים - יש לו - שכיוצא בהן שיש לו בירושה. ואם נגיד שהטעם שאינו מברך "בקנה וחזר וקנה" מפני שבירך פעם אחת בקנייה הראשונה, נשאלת השאלה למה מי שברך אם יש לו לר' הונא, הלא כבר פעם אחת ברך "הטוב והמטיב" או "שהחיינו" כשירש את אביו. אלא מכאן הוכחה חותכת שיש נימוק אחר וזה לא תלוי באם ברך לפני שנים על קניית חפץ או בית.

אלא אפשר לומר כי הברכה על קניית חפץ חדש או בית חדש תלוי בהנאה ובחידוש שנעשה אצל הקונה. ראייה לדבר דעת המפרשים שלאו דווקא על כלים חדשים או בית חדש לברך שיהיו חדשים ממש אלא אף אם הם ישנים אבל אצלו אין דומים נקראים חדשים וכך נאמר במפורש בתלמוד הירושלמי - ולמה נאמר במשנה בית חדש וכלים חדשים, להוציא שאין לברך באם הוא מכר חפץ וחזר וקנה אותו בחזרה שכאן אין ברכה, ודוגמא לדבר בעורכי המלחמה, כתוב אשה חדשה למעוטי מחזיר גרושתו שאין חוזר עליה ...

נחזור לדברינו הקודמים שאמרנו כי ברכת שהחיינו על חפץ או בית תלויה בחידוש ובהנאה שיש לקונה. בזה חולקים ר' הונא ור' יוחנן ללישנא קמא. ר' הונא סובר באם יש לו חפץ דומה אפילו בא ... והוא קנה נוסף עליו, ההנאה והחידוש בדבר אינו רב, שיש לברך עליו שהחיינו. ואילו דעתו של ר' יוחנן היא אומרת הסובר שהנאה וחידוש בקניה היא יותר גדולה מרכישה ע"י ירושה לכן מברך, אבל קנה וחזר וקנה חפץ דומה, ההנאה והחידוש מקניה השניה היא אפסית אפילו לר' יוחנן ולכן אין לברך עליה.

ואילו ללישנא בתרא, המחלוקת בין ר' הונא ור' יוחנן בקנה וחזר וקנה אם בקניה השניה יש ישנה אותה הנאה והחידוש כמו בקניה הראשונה, אבל אם יש לו בירושה או נתנו לו במתנה חפץ והוא קנה חפץ דומה, שניהם מודים, כי ההנאה בקניה שהוא רוכש חפץ מכספו היא ההנאה שראוייה לברכת שהחיינו ודוק [ 5 ]

אולם הרמב"ם הוא בדעה אחרת, בהלכות ברכות פרק י' הלכה א' [ 6 ] אומר הרמבם:
ברכות אחרות ודברים אחרים הרבה שאין בהם פתיחה ולא חתימה תקנו חכמים דרך שבח והודיה להקב"ה כמו ברכות התפלה שכבר כתבנום, ואלו הן: הבונה בית חדש והקונה כלים חדשים בין יש לו כיוצא בהן בין אילו לו מברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.


נושאי כליו הכסף משנה [ 7 ] מפרש את דברי הרמב"ם וז"ל [וזו לשונו] :
וזה כאילו אמר שהברכות והדברים האלו הן נכנסות תחת סוג התפילה לא תחת סוג ברכות ההנאה.


וכך משתמע מדברי הרמב"ם פרק א' הלכה ג-ד מהלכות ברכות וז"ל:
וכשם שמברכין על ההנייה כך מברכין על כל מצוה ומצוה ואח"כ יעשה אותה. וברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה ודרך בקשה כדי לזכור את הבורא תמיד אע"פ שלא נהנה ולא עשה מצוה.
נמצאו כל הברכות כולן שלשה מינים, ברכות הנייה, וברכות מצוות, וברכות הודאה שהן דרך שבח והודיה ובקשה כדי לזכור את הבורא תמיד וליראה ממנו.
עכ"ל [עד כאן לשון] הרמב"ם.

ואת ברכת שהחיינו של הקונה בגד חדש ובית חדש הוא מונה בסוג השלישי. לפי זה נשתדל לתרץ את קושיית הרמ"ך [ 8 ] שב- "הכסף משנה" על הרמב"ם פרק יוד הלכה א' מהלכות ברכות, הכסף מביא אותה והוא: הרי"ף והרא"ש פוסקים כרבי יוחנן וכלישנא בתרא, כלומר אפילו קנה וחזר וקנה מברך.

ואילו מהרמב"ם משמע שפוסק כר' יוחנן מלישנא בתרא יש לו וקנה מברך, אבל קנה וחזר וקנה אינו מברך.

והכסף משנה משתדל לתרץ את הרמ"ך לפי מה שבארנו את הרמב"ם לא קשה מידי הרמב"ם לשיטתו שברכת שהחיינו אינו כולל בברכהת הנהנין אלא ברכה שבח והודיה, אם כן מאי נפקא מיניה, אם קנה או חזר וקנה, תמיד יש לשבח ולהודות את הבורא. ולכן אינו מפרט אם קנה וחזר וקנה, אבל אותו דבר, והמובן בין יש לו כיוצא בהן אפילו קנה וחזר וקנה ודו"ק.

הערות:
1. לישנא קמא - לשון ראשון
2. לישנא בתרא - לשון אחרון
3. תא שמע - בוא ושמע, פתיחה להבאת מקור להוכחה.
4. הכוונה היא למשנה תורה - הלכות ברכות ולא הלכות תפלה
5. ודו"ק - מספר גרסאות, המילה ודוק באה בסוף עניין והיא מורה לקורא לדייק ולדקדק יפה בעניין הנדון (האקדמיה ללשון העברית), יש המתייחסים לזה כלראשי תיבות: ודקדק ומצא קושטא, או "ודייק ונמצא קל" - דומה ל מ.ש.ל בהוכחה מתמטית.
6 במקור כתוב פרק א' אך צ"ל פרק י'.
7. נושאי כליו - שם כולל לפרשני "משנה תורה לרמב"ם", כאשר "כסף משנה" הוא ספרו של מחבר השולחן הערוך - ר' יוסף קארו.
8. רמ"ך - רבי משה הכהן מלוניל עוד אחד מ "נושאי כליו" בעל השגות הרמ"ך על הרמב"ם.

נח זבולוני עסק בשנת 1974-1975 במסכת ברכות, ועל כך ידיעו כתבות שכתב ל "טורי ישורון", מכתב שכתב לרב עדין שטיינזלץ ועוד. מאחר והכתבה תפילת ערבית רשות או חובה? נכתבה בתאריך 13/03/1975, נראה ראוי לתת את התאריך 01/04/1975 לחידושים אלה שלא פורסמו.
Powered By Click for details


חידושים ופירושים חידושי גמרא 1975
לחצו לפתיחת המסמך
לחצו לפתיחת המסמך
שימו לב: התמונות מוגנות בזכויות יוצרים, אין להעתיקם ללא ציון המקור ממנו נלקח הדף - לפרטים פנו לדף צרו קשר
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות