לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

הרב זאב מורינו


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 00/02/1981
מיון מהיר:
פסקי דין
מאמר
נשלחו לפרסום
1981
צפוי עיכוב במינויי רבנים ושוחטים בערי פולין, גם אם הממשלה הפולנית תאשר מינויים [אלה], העיכוב יחול בגלל פסק דינו של הרב משה פיינשטיין נשיא "אגודת הרבנים" בארצות הברית האומר כי בכל הנוגע לענייני מינויי רבנים וכלי קודש אחרים בפולין יש לפני זה לבוא בדברים עם הרב זאב מורינא אב"ד דלודז' ורב הכולל למדינת פולין, שביקר באחרונה בישראל ונפגש עם אישים שונים וביניהם גם עם מנהל לשכת ראש הממשלה.

באחרונה נשמעו מאישים שונים בממשלת פולין כל מיני הצהרות שמהן משתמע כי הממשלה תתיר את בואם של רבנים ושוחטים עבור האוכלוסיה היהודית במדינה. גם שר הדתות הפולני פרופ' יזי קוברסקי שביקר לפני זמן מה בישראל רמז על כך, ובפגישה בירושלים עם גורמים שונים בנידון היפנה אותם השר אל רבה הראשי של לודז',. על הטענה כי הוא משמש [אך ורק] כרבה של לודז, ענה השר כי הרב מורינו הוא רב הכולל של מדינת פולין ...

כמה עסקנים ממולחים בארצות הברית "קפצו על המציאה" והודיעו כי כבר שיגרו שוחטים וחזנים לפולין, הודעה זו עוררה את זעמו של הרב מורנו רבה של לודז' השוהה בארצות הברית שחזר מפולין בחודש אוקטובר שנה שעבר מביקור של 8 חודשים ועומד לשוב אליה בקרוב ...

הרב מורינו ידוע כרבה של לודז שם התגורר עד מלחמת ששת הימים. לאחר ניתוק היחסים בין פולין לישראל הורעו גם הקשרים והיחסים בין הרב מורינו לבין השלטונות הפולניים, הרב נאסר והודות לגורמים שונים יהודים הפועלים באמריקה באו"ם שוחרר ויצא לארצות הברית, שם הציג את עצמו כרב הכולל של פולין. הוא גם חי כשנה בישראל בשנת 1977, ועתה כאמור, כאשר עלה על סדר היום מינויים של רבנים ושוחטים בפולין פנה הרב מורינו אל הרב משה פיינשטיין וביקש את התערבותו. הרב מורנו רואה בכל הפעילות בנידון כעין "משיג גבול". הרב פיינשטיין ננה לבקשתו והוציא פסק דין שבו נאמר:
המפורסמות ידועות בשער בת רבים, כי הגאון הגדול הרב מוהר"ר זאב מורינו שליטא אב"ד דק"ק לאדז יצ"ו הרב הכולל למדינת פולין, עומד שם בחרף נפש במשך שלושים ושש שנים על המשמר להגן במסירת נפש ממש על חומת דת תורתנו הקדושה במדינה ההיא. ועל פי ההלכה המבוארת בשולחן ערוך ובנושאי כליו סי. א' ס"א וסי' י"ח סי"ז ובסוף סימן רמ"ה ובחושן משפט סי', רל"א סכ"ח, אין למנות ולקבל שום שוחט או רב בלי שרותו והסכמתו של המרא דאתרא רב המדינה הנ"ל שליט"א. והואיל והגאון הגדול המפורסם הנ"ל שליט"א עומד וצווח ומתאונן, כי אלה האנשים הנוסעים שמה מזמן לזמן ע"מ לעשות שם שום דבר נגד החלטתו וע"מ לנהל משא ומתן עם שלטונות פולין עפ"י תנאים יותר נוחים לאותם השלטונות מאשר דרישות הדת הצודקות שמציג בפניהם רב המדינה הנ"ל שליט"א (ויש לו הוכחות ברורות והעידו לפניו בת"ע [תרי עשר] עדים נאמנים שהאנשים ההם בגלל חמדת בצע כסף ושאר נגיעותיהם העיזו להלשין עליו רח"ל ומהם אף שלחו כתב שטנה והלשנה נגדו לשלטונות פולין) הרי הם מסכנים את חייו וגם גורמים רעה גדולה ורדיפה נוראה כלפי המקומות הקדושים שם מקום מנוחתם של רבבות אלפי ישראל ובתוכם רבותינו הגאונים הקדושים נבג"מ [נשמתם בגנזי מרומים] הטמונים בארץ ההיא, ושהתערבותם של האנשים הנזכרים שלא ברשות בית דין ומעשיהם המבישים מהווים בעוונותינו הרבים בגידה חמורה גם ליתר צרכי הדת החיוניים ביותר של שארית אחינו בני ישראל הנותרים לפליטה במדינת פולין.

לכן אני גוזר ואומר כנהוג עפ"י הדין מקדמה דנא בכל תפוצות ישראל, שבכל ענייני היהדות באיזו מדינה שהיא חייבים לפנות מקודם את רב המדינה ההיא. והוא הדין במדינת פולין והרבה הכולל המרא דאתרא הגאון הגדול מהר"ז [מורנו הרב זאב] מורינו שליט"א הנ"ל. ואקווה שמעתה בלעדו בל ירים איש את ידו ואת רגלו לעשות שום דבר בכל הדברים הנוגעים ליהדות פולין בלי הסכמתו והשתתפותו של הגאון הגדול המד"א רב המדינה הנ"ל שליט"א ומכלל הן אתה שומע לאו שבזכות שישמעו לדברינו חפץ ד' בידם יצליחו ויתרבו כולם בכל הברכות ובכל הישועות בעתירת הכוה"ח למען האמת והצדק.
כ"ח שבט תשמ"א משה פיינשטיין.


מיהו הרב זאב מורינו בעל השם הספרדי שנולד בפולין לפני כ-65 שנה, למד בישיבות ליטאיות גבוהות כגון ברנוביץ ואצל הרב הגאון ר' ברוך בר לייבוביץ בקמניץ דליטא, גדול בתורה ותארו הרם ארוך כאורך הגלות והוא: זאב באאומר"פ ז"ל מורינו אב"ד דק"ק לודז/, יצ"ו. הרב הכולל למדינת פולין, נשיא המועצה הרבנית הראשית של ועד הקהילות הקדושות בפולין, נשיא ועד הקהילות של דת משה (אגודת הקהילות היהודיות הדתיות) ברפובליקה העממית הפולנית ומצ"פ (ומצודתו פרושה - המערכת) בכל ארצות מזרח אירופה מלפנים ר"מ דישיבה הגבוהה "נצח ישראל" ע"ש הגאונים הקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם בפולניא. רב לעדת בתי דיני הצדק לכל הקהילות יצ"ו. הכתובת בפולין: לודז' שדרות קושציושקי 53 דירה 4 טל. 364-14 פולין, ועתה מתגורר בארצות הברית.

בהיותו בישראל לביקור בשנת 1977 בשעת חילופי משמרות בממשה, "המטיר" במכתבים את נשיא המדינה דאז הפרופ' אפרים קציר, ראש הממשלה יצחק רבין, שר הבטחון שמעון פרס, שר החוץ יגאל אלון ז"ל, ויבל"א נשיא האוניברסיטה אבא אבן ואת ראש הממשלה החדש מנחם בגין ושר החוץ משה דיין.

במכתבו אל נשיא המדינה אפרים קציר ואל ראש הממשלה המיועד מנחם בגין מי"ב בסיון תשל"ז (29 במאי 1977) מציע הרב מורינו
למנות את מרן כ"ק אדמו"ר מסטמאר שליט"א כנשיא המדינה ואף אם בעצמו מפאת חולשתו - יחלימו השי"ת [השם יתברך] במהרה בימינו בתוך שאר חולי ישראל, או מטעמים אחרים לא יקבל התמנות זו, רצוי למנות לנשיא המדינה את מרן כ"ק עט"ר [עטרת ראשינו] אדמו"ר מגור שליט"א וכו'. וכן בראש משרד החוץ נחוץ להעמיד צדיק גאון מפורסם חסיד ובעל מעשים שהכל יכירו וידעו כי כל הדברים הנאמרים בשמו אין אלו תכסיסי פוליטיקא של הבל הבלים או דיפלומטיא גרידא אלא היא אמת נבואית כדבר ה' בוער כאש. והנשיא ושר החוץ ישמשו כסגן נשיא ושר החוץ כסגן שר החוץ באופן רפרזנטיבי ...

את ההצעה הזו מנמק הרב מורינו בדברי דוד בן גוריון ז"ל שבזמנו קרא את הסיפור: כי המנוח דוד בן גוריון ע"ה בהיותו פעם באמריקה ובהתבוננו על הכוח הגדול של אנשי "נטורי קרתא" וסיעתם הצהיר בפה מלא שאם כ"ק מרן האדמו"ר הגאון הק' מסטמאר שליט"א יעלה וישתקע בארה"ק ת"ו [בארץ הקודש תיבנה ותיכונן] עם אלפים מחסידיו, אז הוא מקבל על עצמו להיות ממעריציו ולכל הפחות להתפלל להשי"ת מדי יום ביומו ...

במכתב אחר אל ראש הממשלה עו"ד מ. בגין ונאמן בריתו הו"כ שר החוץ רב אלוף משה דיין מיום י,ב בתמוז תשל"ז הוא מברך אותם וכותב כי איוש הממשלה הנוכחי נוגד באופן גלוי לדין תורה ומביא אסמכתא לדבריו מפוסקים. הרב מורינו במכתב זה כותב:
והואיל וידעתי מפי השמועה שהו"כ ראש הממשלה היו"ז הוא בדרך כלל איש שומר תורה ומצוות ומאמין גמור בתורת האמת ובדברי אלוקים חיים, וגם שמעתי שהוא מכנה את ידידו הו"כ שר החוץ הנוכחי הי"ו כגיבור לאומי, הלא ידוע ארז"ל [אמרו רבותינו זכרונם לברכה] איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר וכו'. ומה גם ההתגברות על יצר הכבוד המדומה שהוא דווקא סימן לגבורי הרוח אשר משתדלים הם להיות ענוותנים תמיד ע"י מ"ש היו"ר בפי"ד ריוו"ח ענוונותו של ר' זכריה וכו', לכן עצתי נאמנה למנות את הו"כ הרה"ג ה"צ הרב ר' צבי יהודה הכהן קוק שליט"א הנ"ל לראש הממשלה ולשר החוץ והו"כ הדרת עו"ד מ. בגין היו"ו יהיה ראש הממשלה בפועל והו"כ אלוף מ. דיין ייקרא שר החוץ בפועל ואז יוכלו ביתר שאת וביתר עוז להשמיע את דבריהם באוזני הגויים ולתלות את עצמם באילן הגדול הגאון והצדיק הנ"ל וכו'.


ואילו במכתב אל נשיא המדינה אפרים קציר ועו"ד רוה"מ מנחם בגין ושר החוץ האלוף משה דיין מיום כ"א בתמוז תשל"ז הוא כותב:
במטרה לחזק ולבסס בצורה איתנה בס"ד את ההגנה הדיפלומטיה של ממשלת ישראל בפני כל עמי העולם,לשם זה רצוי למנות רשמית (הסדר לפי הזקנה והחכמה כדין)
1. לנשיא המדינה את הו"ח מרן כ"ק אדמו"ר הגאון הק' מסטמאר שליט"א אב"ד העדה החרדית ורבה הראשי של שלומי אמוני ישראל בירושלים עיה"ק ת"ו. אשר חיבורין ע"ד שלוש השבועות וכו', הם מועילים מאוד לסתום את פיהם של שונאינו לשכך חמתם ולהרגיעה שאין נשקפת להם שום סכנת התקפה מצידנו, אם הם לא יתנפלו עלינו ונצטרך להשכים ולהרוג את הבאים להרוג חלילה. ובספרו הנודע "וישאל משה" - למרות התולים בו בוקי סרוקי - הוא אומר בפירוש שאין לצאת חלילה מארצנו הקדושה ת"ו, ושאחינו בני ישראל הם השומרים תורה ומצוות מקיימים מצוות ישוב ארץ ישראל לכל הדעות והוא מתפלל שיהיה חלקו עימהם, חשוב להוסיף את הידוע שבשעתו הציעו למנות לנשיא המדינה את הפרופ' איינשטיין המנוח, אע"פ שמפורסמות היתה עמדתו כי זכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל היא - חלילה - כבר מיושנת וטעמים אחרים קנו אותה לפי החוק הבינלאומי של כיבוש מלחמה עפ"ל (עפרא לפומיה [עפר לפיו] - המערכת). ולא תיהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם.

2. לסגן נשיא את הו"כ מרן הגאון הגדול האדמו"ר מהר"מ פיינשטיין שליט"א בעל עשרות אלפי שאלות ותשובות וחידושי תורה בשם "אגדות משה", "דברות משה" ועוד. זקן וגדול פוסקי דורנו אשר בהוראתו ובעצתו הוא מסייע ומועיל מאוד מאוד למען ארץ ישראל וכפי ששמענו גם ישתקע פה בזמן הקרוב בעזרת השם, בקביעות (????? המערכת).

3. לסגן הנשיא בפועל את הו"כ מרן הכ"ק עט"ר אדמו"ר הקדוש מגור שליט"א הפועל ועושה הרבה למען חיזוק המוני בית ישראל השוכנים בציון ויוקרתו גדולה בתוך השכבות הרחבות של בני עמנו בכל העולם.

4. לסגן הנשיא את הו"כ מרן כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א העומד איתן בעד ארץ ישראל השלמה והפועל הרבה בתוך המוני ישראל לקרבם לתורה ולבית ציון.

5. לסגן הנשיא בפועל בשביל רפרזנטציה מודרנית - את הו"כ הדרת הפרופ' אפרים קציר הי"ו אשר מעלותיו האישיות ומידותיו התרומיות ידועות היטב והוא חשוב מאוד למען המגעים עם המלומדים שבארצות העולם בעלי תרבות חילונית.

גם ברצוני לתקן בזה את ההצעה במכתבי מיום י"ב בתמוז הנ"ל כדלקמן: "למנות לראש הממשלה את הו"ח הרה"ג ה"צ ר' צבי יהודה הכהן קוק שליט"א הלוחם האמיץ בעד שלמות הארץ ואת הדרת עו"ד מנחם בגין הי"ו לראש הממשלה בפועל וכן למנות לשר החוץ את הו"כ הגאון האדיר גדול פוסקי ארה"ק ת"ו מהרש"י אלישיב שליט"א חתנו של האי גברא רבה הרב הגה"צ מיקירי ירושלים ת"ו מוה"רי אריה לוין זצוקל"ה ז"ע. אשר ידוע בעמדתו הבלתי קיצונית בכל ענייני המדיניות ואישיותו חביבה על כל העם, וכבר מילתי אמורה שהו"כ רב אלוף משה דיין הי"ו יקרא שר החוץ בפועל אשר ינהל המו"מ עם הגויים וכוחו יהיה גדול שבעתיים כשופרם ודוברם של הגאונים הצדיקים שליט"א הנ"ל שהם באמת נזר ישראל הודו ותפארתו שליחותכם תהא מוצלחת ודבריכם בס"ד נשמעים בשעה שתדברו בשם מנהיגי ישראל צדיקי אמת אשר עיני כל עמנו ועיני כל העולם נשואות עליהם".


ובמכתבו אל מר בגין ומשה דיין מיום כ"ד בתמוז תשל"ז הוא מבקש מהם לשים לב ל "תיקון טעות הסופר" כדלהלן:
במכתבי מיום כ"א בתמוז דנא נשמטו בשגגה ע"י המכונאי המלים הבאות בטור האחרון בעמוד א' אחר המלה ז"ע חסרות המלות "רבם מנחמם מעודדם ומורם האהוב והנערץ של הלוחמים בחרף נפש אצ"ל ולח"י ושאר אסירי ציון וקדושיה הי"ו. ואחר המלה "אשר" חסרות המלות: חתנו כבנו רבנו הגאון הגדול הזה שליט"א.


מעניין במיוחד מכתבו של הרב מורינו מי"ד סיון תשל"ז אל שר המשפטים דאז עו"ד מ. צדוק בעת ממלא מקומו השר לענייני התורה - וגם - להבדיל דתות.

במכתבו זה הוא מוחה על שהשר קיבל אותו במשרדו כשהוא יושב בגילוי ראש, הרב מורינו מביא מה שהעידו ר"א ור"י במסכת כלה על אחד שעבר בפניהם ולא כיסה את ראשו ... [ 1 ]

ובתור התפייסות במכתבו זה הוא קרוא להוד מעלתו השר כמשפטן מובהק לעמוד לימינו במלחמת הקודש על ידו להרמת תור"הק [תורתנו הקדושה] ולהעמיד משפט הדת על תו כרצון השי"ת ...

באחד ממכתביו הרבים אל ראשי השלטונות שלנו מציע הרב מורינו כי כל משרה של חבר כנסת וחבר ממשלה ואף של נשיא המדינה - בלי שום יוצא מן הכלל - הוא בהחלט אך ורק שלא על מנת לקבל פרס, ודייקא בחינם ממש. נימוקו כי אז ישמשו הנבחרים והממונים שלנו את הציבור באמונה לתועלת הציבור כולו.

בשהותו באמריקה הטיף הרב מורינו כי כל השרותים הדתיים ינתנו חינם אין כסף ואף פתח לשכה מיוחדת ברוח זו לפי הנאמר: "מה אני בחינם אף אתם בחינם".

באחרונה שהה בישראל הרב מורינו כ-3 שבועות ונפגש עם אישים שונים, הציע הצעות מדיניות ואף ביקר במשרד ראש הממשלה בנידון.

זוהי דמות דיוקנו של הרב זאב מורינו ולפי פסק דינו של הרב הישישי הרב משה פיינשטיין יצטרכו לבוא עימו בדברים כל הגורמים והאישים שיטפלו במינויי רבנים וכלי קודש בפולין ...

דפים בנושא:


הערות:
1. רבי אליעזר ור' יהושע כינו את זה ההולך בגילוי בראש במלים חריפות כפי שכתוב במסכת כלה: פעם אחת היו זקנים יושבים, עברו לפניהם שני תינוקות, אחד גלה את ראשו, ואחד כסה את ראשו, זה שגלה ראשו, ר' אליעזר אומר ממזר, ר' יהושע אומר בן הנידה

תאריך הכתבה הוא כנראה בחודש פברואר שנת 1981, לפי כתב המינוי של הרב משה פיינשטיין שניתן בתאריך כ"ח שבט תשמ"א - .02/02/1981.

הכתבה יועדה כנראה לעיתון "דבר" אך לא פורסמה.
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1981
לחצו לפתיחת המסמך
לחצו לפתיחת המסמך
שימו לב: התמונות מוגנות בזכויות יוצרים, אין להעתיקם ללא ציון המקור ממנו נלקח הדף - לפרטים פנו לדף צרו קשר
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות