לדוגמא: הרב שך | "הרב שך"
חפשו

נמשכת המלחמה נגד ספריו של הרב עדין שטיינזלץ


מאת: נח זבולוני
פורסם: לא פורסם | נשלחו לפרסום - 31/08/1989
מיון מהיר:
חרמות
מאמר
חדשות
נשלחו לפרסום
1989
החרדים בירושלים ובבני ברק אינם מרפים מן הרב עדין שטיינזלץ ומן הספרים שלו שאסרו בלימוד ובקריאה בהם. הדברים התפתחו והגיעו עד כדי כך שישנם באלה מן הרבנים ששינו את חוות דעתם ההלכתית בנידון לחומרה, בעוד שקודם הוציאו פסק הלכה "פושר" החמירו ופסקו כי כל ספריו של הרב שטיינזלץ הם "טמאים" ... ולומר שום דבר שבקדושה נגדם ...

"פרשת שטיינזלץ" התפרסמה ברבים לפני כשלושה שבועות כאשר הופיעה מודעה בעיתון חרדי מטעם "המכון לפרסומים תלמודיים" בירושלים אשר בראשו עומד הרב שטיינזלץ, בה נאמר בין היתר:
" ... כי באחרונה עוררו הגאונים חברי בד"ץ (בית דין צדק) של העדה החרדית שליט"א ... אודות הספרים תלמוד לכל, דמויות מן המקרא ונשים במקרא שלצערינו שלטו בהם סופרים זרים ונשתרבבו בהם דברים שאין רוח חכמים נוחה מהם ואסור לפרסמם ... ולכן מי שיש בידו הספרים הללו נקרא להחזירם ויקבל את כספו חזרה".

מודעה זו פורסמה בהסכמת הרב שטיינזלץ, הרב הרב שטיינזלץ לא הסתפק בכך ופירסם מודעה אישית ברוח זו ובה נאמר:
"גילוי דעת" בעקבות הוכחת הגאונים הבד"צ דהעדה החרדית שליט"א, תודתי נתונה להם על שהעמידוני על האמת שרבים מן הדברים בספרים אחדים שפורסמו על שמי נכתבו שלא כדת. והנני מפרסם בזה שאתקן כל הראוי תיקון בס"ד (סייעתא דשמיא) בהתאם להוראות גדולי הדור שליט"א. ואני חוזר ומבקש מכל אשר הללו נמצאים ברשותם, להחזיר אלי, ואחזיר תמורתם ובינתיים שלא ישתמשו בהם כלל. הנני מודה שנית לחכמי הדור שהטיבו עמדי בזאת.
על החתום: עדין שטיינזלץ.

רבים ראו בפרסום המודעה ע"י הרב שטיינזלץ מעין הליכה ל "קנוסה" ...

אולם לא כך חשבו וראו את העניין החרדים בירושלים ובבני ברק. הם הביעו תמיהה על הבד"צ הקיצוני ואנטי ציוני שהסתפקו בהוצאת הלכה "פושרת" ולכן פרסמו גדולי הרבנים בארץ ובראשם הרב אליעזר מנחם שך מנהיג היהדות החרדית הליטאית ובני הישיבות שהוציא פסק דין משלו יותר חמור ובו הוא כותב בין היתר:
... ומה כואב הלב לראות כבלע את הקודש מאחד התחכם בעצת היתר לכתוב פירוש לגמרא הנקרא: התלמוד המבואר והמנוקד, ולהכניס פנימה ביאורים שונים כאילו להקל על הלימוד של הגמרא. ובאמת שעל ידי לימוד זה סר כל זיק של קדושה ואמונה שמעמיד הש"ס כספר חוקים וכחכמת הגויים רח"ל (רחמנא ליצלן). ופשוט שבדרך זו יגרם ח"ו שכחת התורה ואל יטען מי שטוען שע"י זה יתמעטו הלומדים, כי מחובתנו לשמור על פך השמן הטהור, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ותדעו כי עד מלפני כמה שבועות לא ידעתי מכל זה, וכשראיתי כמה מחיבוריו דוגמת ספר דמויות מן המקרא, וכו', וכן חיבור התלמוד לכל, נזדעזעתי. ואומר אני בלב שלם, יש בהם דברי אפיקורסות וחילול כבוד התורה, ומעיז לדבר בזלזול נורא על האבות הקדושים התנאים והאמוראים אשר אין לנו כלל תפיסה בגודל מדרגתם והשגתם, וצר לי מאוד שאני צריך לזעוק, אבל לדעתי ספריו צריכים גניזה ואסור ללמוד ולעיין בהם ולהכניסם לבית המדרש והירא דבר ה' ישמור נפשו מלהחזיקם בביתו".

וברוח זו פרסמו גדולי התורה כמו הרב שלום יוסף אלישיב מירושלים וכן בתי הרבנים החרדים בבני ברק כגון של הרב נסים קרליץ, הרב מ. ווזנר וכן הרב אליעזר יהודה ולדינברג מירושלים ואחרים. ולאחר פרסום פסקי ההלכה של רבנים אלה, נמצא גם רב שהוציא לפועל את ההלכה למעשה והוא הרב אביגדור נבנצל רבה של העיר העתיקה בירושלים, שהוא בנו של מי שהיה מבקר המדינה הד"ר נבנצל, שציווה לקבור את ש"ס של שטיינזלץ כמו שקוברים ספרי קודש קרועים ובלואים.

אולם בכך לא נסתיימה "הפרשה". בכ"ב במנחם אב פרשת "ראה" (לסדר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב חרון אפו וכו' [ * ] ), האדמו"ר מסטמאר הרב משה טייטלבוים נשיא העדה החרדית בירושלים, תואר המקביל לרב ראשי בישראל, השוכן כבוד בויליאמסבורג - קרית יואל בארצות הברית, [פירסם] איגרת ששיגר אל רב ידוע בנידון ובה נאמר בין היתר:
... הראה לי אמש ... תכריך כזבי"ם שחיבר והדפיס אחד בשם עדין שטיינזלץ ובהם חירף מערכות אלוקים חיים ושלח לשונו, לשון מדברת גדולות לדבר סרה דברי מינות, ניאוץ וכפירה להפוך ולקעקע ח"ו יסודות תורתנו הקדושה תושב"כ (תורה שבכתב) ותושבע"פ (תורה שבעל פה). הנה לא ידעתי את נפשי מרוב שיחי וכעסי ולא יכולתי לתת שינה לעיני ולעפעפי תנומה, כשמעי כי כמה שנים שהספרים הללו וגם הש"ס שמו"ל בשם הש"ס המנוקד והמבואר מופצים ונמצאים בבתי ישראל, שומו שמים. על זאת אוי לדור שכך עלתה בימיו, הלא זה האיש העיד על עצמו יותר ממאה עדים כי מוחו ולבו מלא וגדוש ארס הכפירה והמינות וראוי לברוח ממנו ומחיבוריו כבורח מן הארי, כי בקרבו טמון ארבו וארסו ארס המזיק. אי לזאת - נאמר באגרתו של הרב טייטלבויום - הנני לגלות דעתי דעת תורה לכל הסרים למשמעתי כי כל ספריו של עדין שטיינזלץ דינם כספרי מינות, ואיסור גמור הוא להחזיק בבתי ישראל את הש"ס שלו, וצא תאמרו לו מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, ואף לא יראו ולא ימצאו אצל מוכרי ספרים והמוכרם מכשיל את הרבים, ולהזהיר גדולים על הקטנים שלא ישתמשו בש"ס זה כי בנפשם הוא.

בפסק שלו הצטרף האדמו"ר מסאטמר אל הרב שך ורבני ירושלים ובני ברק. למחרת היום בכ"ג באב החרה אחר נשיא העדה החרדית הרב טייטלבוים לא אחר מאשר הגאב"ד של בית הדין צדק של העדה החרדית הלא הוא הרב משה אריה פריינד, שבמו ידיו חתם על פסק ההלכה של הבד"צ שיש להחזיר הספרים לבעלם ולא הזכיר לו אף במלה אחת על כפירה ומינות שיש בספריו של הרב שטיינזלץ, ורק שיש להחזיר אותם.

הרב פריינד ב "מכתב קודש" שפירסם בכ"ג באב כותב בין היתר: "כי ספריו של הרב שטיינזלץ הם ספרים חיצוניים וטמאים, כי הוא שטוף במינות ואפיקורסות, בוודאי אסור להחזיק אותם בבית, ולומר שום דבר שבקדושה נגדם" (הרב פריינד הסתמך על הנאמר במסכת ברכות דף כ"ד וכ"ה וכן הובא ברמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג' הלכה ט"ז על הכתוב "טפח באשה ערוה ואסור לקרוא קריאת שמע בפניה", אומר הרמב"ם: "כשם שאסור לקרוא קריאת שמע כנגד צואה ומי רגלים עד שירחיק, כך אסור לקרות כנגד ערוה עד שיחזיר פניו" - נ.ז.). והרב פריינד מוסיף ואומר: "כי גם אותם העיתונים שקוראים עצמם עתונים חרדים (המודיע ויתד נאמן) שמעתיקים דבריו (של הרב שטיינזלץ) אפילו כדי למחות נגדם אסור לקראם ולהכניסם בבית, חוץ ממה שהם מלאים עם דברי ציונות שהן מינות ואפיקורסות כידוע ושומר נפשו ירחק מהם".

לאור פסק ההלכה של הרב פריינד כי כל ספריו של הרב שטיינזלץ לרבות הש"ס המנוקד שנפוץ בבתי כנסת ובתי מדרש הינם טמאים, אומרים בירושלים כי פסק הלכה זה נתן דחיפה ותאוצה "למחפשי פרה אדומה" ומקימי מכונים ללמוד את התורה בטהרה ע"י אפרה של "הפרה האדומה" הם עושים זאת על מנת לטהר את טמאי מתים וטמאי ספריו של הרב עדין שטיינזלץ יחד ...

יצויין כי כל הממסד הרבני, לרבות מועצת הרבנות הראשית מילאו פיהם מים ושתקו ומהם רק אחד קם והגיב, הלוא הוא הרב שאר ישוב כהן, רבה הראשי של חיפה ... שגם הוא התבטא בגנות כניעתו של הרב עדין שטיינזלץ לרבנות החרדית שעד כמה שידוע לנו אין הרב שטיינזלץ נמנה עד עתה על חוגיה ...

דפים בנושא:


הערות:
* פסוק מפרשת "ראה" (ספר דברים י"ג, י"ח) פסוק המזהיר את עם ישראל מעבודה זרה. תוספת שכנראה הוסיף נח זבולוני. כמו שאר ההערות בסוגריים בכתבה זו.

נח זבולוני כתב כתבה קצרה על נושא ספריו של עדין שטייזלנץ שפורסמה בתאריך 4/8/1989: 3 ספרי הרב שטיינזלץ טעונים גניזה - כדברי מינות וכפירה. מאחר והתאריך המאוחר ביותר המוזכר בכתבה הוא כ"ג באב, שבשנת 1989 חל ב- 24/8, הערכתי שכתבה זו נכתבה שבוע מאוחר יותר, כלומר ב- 31 באוגוסט..

הכתבה יועדה כנראה לעיתון "דבר" אך לא פורסמה.
- אלי זבולוני
Powered By Click for details


לא פורסם נשלחו לפרסום 1989
לחצו לפתיחת המסמך
לחצו לפתיחת המסמך
שימו לב: התמונות מוגנות בזכויות יוצרים, אין להעתיקם ללא ציון המקור ממנו נלקח הדף - לפרטים פנו לדף צרו קשר
 

ייזום והקמת האתר - אלי זבולוני - עולמות אפשריים בע"מ עולמות אפשריים בע"מ © 2010-2024 - עיצוב: סטודיו פיני חמו

© האתר ranaz.co.il והתוכן המצוי בו מוגנים בזכויות יוצרים. כל זכויות היוצרים על תוכן האתר שייכות לילדיו של נח זבולוני
כל התמונות באתר (אלא אם כן צוין אחרת) הן פרי יצירתו של אלי זבולוני בעל הזכויות בהם. אין לעשות בהן כל שימוש או לשנותן ללא הרשאה מפורשת מיוצר התמונות.
אין להעתיק, לשכפל, לחקות או לעשות כל שימוש בתוכן שבאתר ללא רשות בעלי הזכויות.
בקשות לשימוש בתוכן כלשהוא מהאתר יש לשלוח דרך דף צרו קשר.
הצהרת נגישות